PRODUCTS

Home > Products > Control Room

Control Room

Control Room หรือห้องที่มีการควบคุม โดยทั่วไปห้องหรือระบบปิดในอุตสาหกรรมการผลิตมีการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า สามารถเลือกควบคุมได้ตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงเงื่อนไขของมาตรฐานนั้นๆ เช่น GMP , HACCP , BAC ฯลฯ ซึ่งจะแตกต่างจาก Cleanroom เนื่องจากไม่มีมาตรฐานระดับชั้นความสะอาดมาเป็นตัวกำหนด เช่น


ควบคุมปริมาณฝุ่น : หมายถึงออกแบบห้องให้เป็นระบบปิด ไม่อนุญาตให้อากาศภายในห้องสัมผัสกับอากาศภายนอกได้โดยตรง อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ พื้น ผนัง ฝ้า ต้องคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้โดยวัสดุที่เลือกใช้ไม่ควรก่อให้เกิดฝุ่นด้วยตัวของวัสดุเองได้ ห้องควบคุมปริมาณฝุ่นนี้ยังนิยมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อให้ภายในห้องมีแรงดันบวก หรือมีแรงดันที่มากกว่าเมื่อเทียบกับบรรยากาศภายนอกเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นจากภายนอกเข้าสู่ห้องเมื่อมีการเปิด-ปิดประตูหรือช่องต่างๆ และยังมีการควบคุมการการเข้าออกของพนักงานและวัตถุดิบโดยมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าและขจัดฝุ่นหยาบที่ติดมากับผู้ปฏิบัติงานหรือวัตถุดิบก่อนเข้าสู่ห้องปฏิบัติงาน


ควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้น : Control Room สามารถเลือกควบคุมปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการได้ โดยการควบคุมเฉพาะอุณหภูมิหรือความชื้นมักมาคู่กับการวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งผลโดยตรงกับการควบคุมเช่น ผนัง และ ฝ้า มักเลือกใช้ Sandwich Panel ที่ความหนาของฉนวน เหมาะสมกับอุณหภูมิที่ควบคุม การทำให้ห้องเป็นระบบปิด เพื่อไม่ให้ศูนย์เสียพลังงาน และรักษาระดับที่คงที่ของอุณหภูมิและความชื้น


นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้มีการควบคุมปัจจัยอื่นๆควบคู่ไปด้วย เช่น แสงสว่าง , สีของแสงสว่าง , เสียง ฯลฯ


 
     

 

- Lamina Flow Hood

- Conductive Floor Tile

- Raised Floor

- Pre Filter,  - Medium Filler

- HEPA Filter

- FFU, Fan Filter Unit

 

- Pass Box with Air Shower

- All in one LED Lighting

- epoxy powder coating

- stainless steel

 

- ISO 14644-1 class 4-8

- FED.209E class 10-100K

- Pressure Control

- Temperature Control

- Humidity Control

- Insulate, PS, PU, Roskwool, Honey Comb